GYIG OpenIR

浏览/检索结果: 共109条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Seasonal variations in metallic mercury (Hg-0) vapor exchange over biannual wheat-corn rotation cropland in the North China Plain 期刊论文
Biogeosciences, 2016, 卷号: 13, 期号: 7, 页码: 2029-2049
作者:  Jonas Sommar;  Wei Zhu;  Lihai Shang;  Che-Jen Lin;  Xinbin Feng
Adobe PDF(8276Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/3  |  提交时间:2017/11/08
Mercury methylation in paddy soil: source and distribution of mercury species at a Hg mining area, Guizhou Province, China 期刊论文
Biogeosciences, 2016, 卷号: 13, 期号: 8, 页码: 2429-2440
作者:  Lei Zhao;  Christopher W. N Anderson;  Guangle Qiu;  Bo Meng;  Dingyong Wang;  Xinbin Feng
Adobe PDF(306Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:28/2  |  提交时间:2017/11/08
Mercury speciation, distribution, and bioaccumulation in a river catchment impacted by compact fluorescent lamp manufactures 期刊论文
Environmental Science and Pollution Research, 2016, 卷号: 23, 期号: 11, 页码: 10903-10910
作者:  Peng Liang;  Xinbin Feng;  Qiongzhi You;  Jin Zhang;  Yucheng Cao;  Anna Oi Wah Leung;  Shengchun Wu
Adobe PDF(558Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:29/2  |  提交时间:2017/11/09
Enhanced accumulation and storage of mercury on subtropical evergreen forest floor: Implications on mercury budget in global forest ecosystems 期刊论文
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2016, 卷号: 121, 期号: 8, 页码: 2096-2109
作者:  Xun Wang;  Che-Jen Lin;  Zhiyun Lu;  Hui Zhang;  Yiping Zhang;  Xinbin Feng
Adobe PDF(1857Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2017/11/22
Seasonal variations in metallic mercury (Hg0) vapor exchange over biannual wheat–corn rotation cropland in the North China Plain 期刊论文
Biogeosciences, 2016, 卷号: 13, 期号: 7, 页码: 2029-2049
作者:  Jonas Sommar;  Wei Zhu;  Lihai Shang;  Che-Jen Lin;  Xinbin Feng
Adobe PDF(8276Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/9  |  提交时间:2017/09/21
Mercury methylation in paddy soil: source and distribution of mercury species at a Hg mining area, Guizhou Province, China 期刊论文
Biogeosciences, 2016, 卷号: 13, 期号: 8, 页码: 2429-2440
作者:  Lei Zhao;  Christopher W. N Anderson;  Guangle Qiu;  Bo Meng;  Dingyong Wang;  Xinbin Feng
Adobe PDF(306Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/6  |  提交时间:2017/09/13
Mercury speciation, distribution, and bioaccumulation in a river catchment impacted by compact fluorescent lamp manufactures 期刊论文
Environmental Science & Pollution Research, 2016, 卷号: 23, 期号: 11, 页码: 10903-10910
作者:  Peng Liang;  Xinbin Feng;  Qiongzhi You;  Jin Zhang;  Yucheng Cao;  Anna Oi Wah Leung;  Shengchun Wu
Adobe PDF(558Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:49/8  |  提交时间:2017/09/13
Isotopic evidence for distinct sources of mercury in lake waters and sediments 期刊论文
Chemical Geology, 2016, 卷号: 426, 期号: 1, 页码: 33-44
作者:  Jiubin Chen;  Holger Hintelmann;  Wang Zheng;  Xinbin Feng;  Hongming Cai;  Zhuhong Wang;  Shengliu Yuan;  Zhongwei Wang
Adobe PDF(1173Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/8  |  提交时间:2017/05/25
Using mercury isotopes to understand the bioaccumulation of Hg in the subtropical Pearl River Estuary, South China 期刊论文
Chemosphere, 2016, 卷号: 147, 期号: 1, 页码: 173-179
作者:  Runsheng Yin;  Xinbin Feng;  Junjun Zhang;  Ke Pan;  Wenxiong Wang
Adobe PDF(1170Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/5  |  提交时间:2017/05/25
Mercury Isotopes as Proxies to Identify Sources and Environmental Impacts of Mercury in Sphalerites 期刊论文
Scientific Reports, 2016, 期号: 1, 页码: 1-8
作者:  Runsheng Yin;  Xinbin Feng;  James P. Hurley;  David P. Krabbenhoft;  Ryan F. Lepak;  Ruizhong Hu;  Qian Zhang;  Zhonggen Li;  Xianwu Bi
Adobe PDF(875Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/8  |  提交时间:2017/05/22