GYIG OpenIR

浏览/检索结果: 共23条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Petrogenesis and geodynamic setting of Early Cretaceous mafic-ultramafic intrusions, South China: A case study from the Gan-Hang tectonic belt 期刊论文
Lithos, 2016, 卷号: 258, 期号: 1, 页码: 149-162
作者:  Youqiang Qi;  Ruizhong Hu;  Shen Liu;  Ian M. Coulson;  Huawen Qi;  Jianji Tian;  Jingjing Zhu
Adobe PDF(2205Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/6  |  提交时间:2017/09/14
Zircon U–Pb age and Sr–Nd–Hf isotopic constraints on the age and origin of Triassic mafic dikes, Dalian area, Northeast China 期刊论文
International Geology Review, 2013, 卷号: 55, 期号: 2, 页码: 249-262
作者:  Shen Liu;  Ruizhong Hu;  Shan Gao;  Caixia Feng;  Ian M. Coulson;  Guangying Feng;  Youqiang Qi;  Yuhong Yang;  Chaogui Yang;  Liang Tang
收藏  |  浏览/下载:91/5  |  提交时间:2015/05/07
Post-orogenic  Triassic Magmatism  Mafic Dikes  Lithospheric Delamination  Crustal Extension  Northeast China  
U-Pb Zircon Age, Geochemical, and Sr-Nd-Pb Isotopic Constraints on the Age and Origin of Mafic Dykes from Eastern Shandong Province, Eastern China 期刊论文
Acta Geologica Sinica, 2013, 卷号: 87, 期号: 4, 页码: 1045-1057
作者:  Liu Shen;  Hu Ruizhong;  Feng Caixia;  Gao Shan;  Feng Guangying;  Lai Shaocong;  Qi Youqiang;  Coulson, Ian M.;  Yang Yuhong;  Yang Chaogui;  Tang Liang
Unknown(2268Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:79/7  |  提交时间:2014/05/13
Geochemical, Sr–Nd–Pb isotope, and zircon U–Pb geochronological constraints on the origin of Early Permian mafic dikes, northern North China Craton 期刊论文
International Geology Review, 2013, 卷号: 55, 期号: 13, 页码: 1626–1640
作者:  Shen Liu;  Caixia Feng;  Bor-ming Jahn;  Ruizhong Hu;  Shan Gao;  Ian M. Coulson;  Guangying Feng;  Shaocong Lai;  Yuhong Yang;  Liang Tang
Adobe PDF(781Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/29
Permian  Mafic Dikes  Dolerite Origin  Northern Ncc  Siberian Block  
U-Pb zircon geochronology, geochemical, and Sr-Nd isotopic constraints on the age and origin of basaltic porphyries from western Liaoning Province, China 期刊论文
International Geology Review, 2012, 卷号: 54, 期号: 9, 页码: 1052-1070
作者:  Guangying Feng;  Shen Liu;  Hong Zhong;  Caixia Feng;  Ian M. Coulson;  Youqiang Qi;  Yuhong Yang;  Chaogui Yang
Adobe PDF(2766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:106/19  |  提交时间:2013/08/20
Major And Trace Elements  Sr–nd Isotopes  Basaltic Porphyries  Early Mesozoic  Western Liaoning Province  Northeast North China Craton  
Geochemical and isotopic constraints on the age and origin of mafic dikes from eastern Shandong Province, eastern North China Craton 期刊论文
International Geology Review, 2012, 卷号: 54, 期号: 12, 页码: 1389-1400
作者:  Shen Liu;  Ruizhong Hu;  Shan Gao;  Caixia Feng;  Guangying Feng;  Youqiang Qi;  Ian M. Coulson;  Yuhong Yang;  Chaogui Yang;  Liang Tang
Adobe PDF(2872Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:126/16  |  提交时间:2013/08/16
Age and origin of a Palaeozoic nepheline syenite from northern Shanxi Province, China: U-Pb zircon age and whole-rock geochemical and Sr-Nd isotopic constraints 期刊论文
International Geology Review, 2012, 卷号: 54, 期号: 11, 页码: 1296-1308
作者:  Shen Liu;  Ruizhong Hu;  Shan Gao;  Caixia Feng;  Ian M. Coulson;  Guangying Feng;  Yuhong Yang;  Youqiang Qi;  Chaogui Yang;  Liang Tang
Adobe PDF(1988Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:101/16  |  提交时间:2013/08/20
Nepheline Syenites  Petrogenesis  Palaeozoic  Shanxi Province  North China Craton  
U-Pb zircon age, geochemical and Sr-Nd isotopic data as constraints on the petrogenesis and emplacement time of the Precambrian mafic dyke swarms in the North China Craton (NCC) 期刊论文
Lithos, 2012, 卷号: 140, 期号: 1, 页码: 38-52
作者:  Shen Liu;  Ruizhong Hu;  Shan Gao;  Caixia Feng;  Ian M. Coulson;  Guangying Feng;  Youqiang Qi;  Yuhong Yang;  Chaogui Yang;  Liang Tang
Adobe PDF(4378Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:126/14  |  提交时间:2013/08/21
U-Pb zircon age, geochemical and Sr-Nd isotopic data as constraints on the petrogenesis and emplacement time of andesites from Gerze, southern Qiangtang Block, northern Tibet 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2012, 卷号: 45, 期号: 2, 页码: 150-161
作者:  Shen Liu;  Ruizhong Hu;  Shan Gao;  Caixia Feng;  Ian M. Coulson;  Guangying Feng;  Youqiang Qi;  Yuhong Yang;  Chaogui Yang;  Liang Tang
Adobe PDF(1804Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:145/30  |  提交时间:2013/08/22
Andesite  Petrogenesis  Qiangtang Terrene  Northern Tibet  
U–Pb zircon age, geochemical and Sr–Nd isotopic data as constraints on the petrogenesis and emplacement time of the Precambrian mafic dyke swarms in the North China Craton (NCC) 期刊论文
Lithos, 2012, 卷号: 140-141, 期号: 1, 页码: 38-52
作者:  Shen Liu;  Ruizhong Hu;  Shan Gao;  Caixia Feng;  Ian M. Coulson;  Guangying Feng;  Youqiang Qi;  Yuhong Yang;  Chaogui Yang;  Liang Tang
Adobe PDF(4327Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:329/54  |  提交时间:2012/03/12