GYIG OpenIR

浏览/检索结果: 共51条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Apatite trace element and halogen compositions as petrogenetic-metallogenic indicators: Examples from four granite plutons in the Sanjiang region, SW China 期刊论文
Lithos, 2016, 卷号: 254, 期号: 1, 页码: 118-130
作者:  Li-Chuan Pan;  Rui-Zhong Hu;  Xin-Song Wang;  Xian-Wu Bi;  Jing-Jing Zhu;  Chus iLi
Adobe PDF(2729Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/2  |  提交时间:2017/11/08
Apatite  Ree  Halogens Oxidation State  Adakite  Ore Genesis  
Petrogenesis and geodynamic setting of Early Cretaceous mafic-ultramafic intrusions, South China: A case study from the Gan-Hang tectonic belt 期刊论文
Lithos, 2016, 卷号: 258, 期号: 1, 页码: 149-162
作者:  Youqiang Qi;  Ruizhong Hu;  Shen Liu;  Ian M. Coulson;  Huawen Qi;  Jianji Tian;  Jingjing Zhu
Adobe PDF(2205Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/6  |  提交时间:2017/09/14
Petrogenesis of the Seleteguole granitoids from Jinhe county in Xinjiang (West China): Implications for the tectonic transformation of Northwest Tianshan 期刊论文
Lithos, 2016, 卷号: 256, 期号: 1, 页码: 148-164
作者:  Wei Zhang;  Cheng-Biao Leng;  Xing-Chun Zhang;  Wen-Chao Su;  Hong-Feng Tang;  Jia-Hui Yan;  Jing-Liang Cao
Adobe PDF(3098Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2017/09/14
Zircon U–pb Ages  Hf Isotopes  Arc Maturity  Northwestern Tianshan  
Apatite trace element and halogen compositions as petrogenetic-metallogenic indicators: Examples from four granite plutons in the Sanjiang region, SW China 期刊论文
Lithos, 2016, 卷号: 254, 期号: 1, 页码: 118-130
作者:  Li-Chuan Pan;  Rui-Zhong Hu;  Xin-Song Wang;  Xian-Wu Bi;  Jing-Jing Zhu;  Chusi Li
Adobe PDF(2729Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/5  |  提交时间:2017/07/03
The significance of PGE variations with Sr-Nd isotopes and lithophile elements in the Emeishan flood basalt province from SW China to northern Vietnam 期刊论文
Lithos, 2016, 卷号: 248, 期号: 1, 页码: 1-11
作者:  Chusi Li;  Edward M. Ripley;  Yan Tao;  Ruizhong Hu
Adobe PDF(2313Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:30/4  |  提交时间:2017/06/15
Geochronology and geochemistry of Eocene potassic felsic intrusions in the Nangqian basin, eastern Tibet: Tectonic and metallogenic implications 期刊论文
Lithos, 2016, 卷号: 246, 期号: 2, 页码: 212-227
作者:  Yue Xu;  Xian-Wu Bi;  Rui-Zhong Hu;  You-wei Chen;  He-qing Liu;  Lei-luo Xu
Adobe PDF(6128Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:29/3  |  提交时间:2017/05/26
Petrogenesis of metaluminous A-type granitoids in the Tengchong-Lianghe tin belt of southwestern China: Evidences from zircon U-Pb ages and Hf-O isotopes, and whole-rock Sr-Nd isotopes 期刊论文
Lithos, 2015, 卷号: 212, 期号: 1, 页码: 93-110
作者:  Xiao-Cui Chen;  Rui-zhong Hu;  Xian-wu Bi;  Hong Zhong;  Jiang-bo Lan;  Cheng-hai Zhao;  JIng-jing Zhu
Adobe PDF(3000Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/4  |  提交时间:2017/05/15
A-type Granite  Zircon U–pb Dating  Zircon Hf–o Isotopes  Sr–nd Isotopes  Tengchong–lianghe Tin Belt  Sw China  
Petrogenesis and tectonic implications of the early Jurassic Fe-Ti oxide-bearing Xialan mafic intrusion in SE China:Constraints from zircon Hf-O isotopes, mineral compositions and whole-rock geochemistry 期刊论文
Lithos, 2015, 卷号: 212, 期号: 1, 页码: 59-73
作者:  Zhong-Jie Bai;  Wei-guang Zhu;  Hong Zhong;  Chusi Li;  Jing-Qing Liao
Adobe PDF(3143Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:22/2  |  提交时间:2017/05/15
Mafic Intrusion  Zircon Hf–o Isotopes  Fe–ti Oxide Mineralization  Continental Rift  Asthenosphere Upwelling  
Geochronology, petrology and Hf-S isotope geochemistry of the newly-discovered Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Qinghai-Tibet plateau, western China 期刊论文
Lithos, 2015, 卷号: 216, 期号: 2, 页码: 224-240
作者:  Chusi Li;  Zhaowei Zhang;  Wenyuan Li;  Yalei Wang;  Tao Sun;  Edward M. Ripley
Adobe PDF(3422Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:57/14  |  提交时间:2017/01/09
Magmatic Sulfide Deposit  Mafic–ultramafic Rocks  Zircon U–pb Isotope Age  Zircon Hf Isotopes  Olivine Chemistry  Xiarihamu  
Role of asthenosphere and lithosphere in the genesis of the Early Permian Huangshan mafic-ultramafic intrusion in the Northern Tianshan, NW China 期刊论文
Lithos, 2015, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 241-254
作者:  Yu-Feng Deng;  Xie-Yan Song;  Pete Hollings;  Taofa Zhou;  Feng Yuan;  Lie-Meng Chen;  Dayu Zhang
Adobe PDF(2906Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2017/05/17