GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 295 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Multivariate statistical analysis of trace elements in apatite: Discrimination of apatite with different origins 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2023, 卷号: 153, 页码: 105269
Authors:  Hou Ming Rui Tan;  Xiao-Wen Huang;  Yu-Miao Meng;  Huan Xie;  Liang Qi
Adobe PDF(19520Kb)  |  Favorite  |  View/Download:44/0  |  Submit date:2023/03/29
Apatite  Origins  Rock Types  Deposit Types  Discrimination  Pls-da  
Titanite geochemistry and its indicators for Cu-mineralized magmas: Insight from three dioritic intrusions in the Tongling area of the Lower Yangtze River metallogenic belt 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 151, 页码: 105219
Authors:  Li-Chuan Pan;  Rui-Zhong Hu;  Qian Liu;  Jin-Wei Li;  Jin-Xiang Li
Adobe PDF(12449Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/0  |  Submit date:2023/05/06
Two hydrothermal events associated with Au mineralization in the Youjiang Basin, southwestern China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 144, 页码: 104816
Authors:  Lujing Zheng;  Qinping Tan;  Yujun Zuo;  Yong Xia;  Zhuojun Xie;  Lulin Zheng;  Jianzhong Liu
Adobe PDF(29464Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/0  |  Submit date:2023/05/04
Mineralization  carlin-type Au Deposit  lannigou  youjiang Basin  
Lithium mineralization during evolution of a magmatic-hydrothermal system: Mineralogical evidence from Li-mineralized pegmatites in Altai, NW China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 149, 页码: 105058
Authors:  Jian-Zheng Chen;  Hui Zhang;  Yong Tang;  Zheng-Hang Lv;  Yi An;  Meng-Tao Wang;  Kun Liu;  Yu-Sheng Xu
Adobe PDF(22505Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/0  |  Submit date:2023/05/06
The solubility and speciation of gold in ammonia-bearing aqueous solutions at elevated temperature: An experimental study 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 149, 页码: 105091
Authors:  Xin-Song Wang;  A.E. Williams-Jones;  Xian-Wu Bi;  Zi-Qi Jiang;  Lin-Bo Shang
Adobe PDF(3265Kb)  |  Favorite  |  View/Download:16/0  |  Submit date:2023/05/09
Gold Solubility And Speciation  ammonium  hydrothermal systems  Gold Mineralization  
Contrasting tectonic regimes between late Jurassic and Early Cretaceous porphyry-epithermal Cu-Mo-Au mineralization in NE China: A perspective from the petrogenesis of the adakitic rocks in the Sishan 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 148, 页码: 105035
Authors:  Jishuang Ding;  Changzhou Deng;  Yuzhou Feng;  Yunbao Yang;  Ruijun Zhao
Adobe PDF(16801Kb)  |  Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2023/05/23
Sources of rare earth elements and yttrium in the early Cambrian phosphorites in Zhijin, southwest China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 150, 页码: 105146
Authors:  Shengwei Wu;  Haifeng Fan;  Yong Xia;  Qingtian Meng;  Xingxiang Gong;  Shan He;  Xiqiang Liu;  Haiying Yang;  Hanjie Wen
Adobe PDF(11778Kb)  |  Favorite  |  View/Download:37/0  |  Submit date:2023/03/29
Rey Sources  Early Cambrian  Phosphorites  Granite Weathering  
Geochemistry of apatite individuals in Zhijin phosphorites, South China: Insight into the REY sources and diagenetic enrichment 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 150, 页码: 105169
Authors:  Haiying Yang;  Zhifang Zhao;  Xiaomin Cao;  Haifeng Fan;  Jiafei Xiao;  Yong Xia;  Min Zeng
Adobe PDF(13247Kb)  |  Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2023/05/26
Genetic link between the Late Mesozoic granitic magmatism and W mineralization in NE China: Constraints from in-situ U-Pb geochronology and geochemistry of wolframite, and whole-rocks geochemistry ana 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 144, 页码: 104868
Authors:  Wei Xie;  Qing-Dong Zeng;  Ting-Guang Lan;  Ling-Li Zhou;  Rui-Liang Wang;  Jin-Jian Wu
Adobe PDF(35025Kb)  |  Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2023/05/30
A HR-TEM study on two generations of magnetite from the Alemao IOCG deposit, Carajás, Brazil: Implication for Fe-Cu mineralization 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 146, 页码: 104934
Authors:  Xiao-Wen Huang;  Georges Beaudoin;  Yiping Yang
Adobe PDF(35049Kb)  |  Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2023/06/15