GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 25 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Genesis of hydrous-oxidized arental magmas for porphyry Cu (Mo, Au) deposits in a postcollisional setting: examples from the Sanjiang region, SW China 期刊论文
Mineralium Deposita, 2023, 卷号: 58, 页码: 161–196
Authors:  Lei-Luo Xu;  Jing-Jing Zhu;  Ming-Liang Huang;  Li-Chuan Pan;  Ruizhong Hu;  Xian-Wu Bi
Adobe PDF(11344Kb)  |  Favorite  |  View/Download:999/0  |  Submit date:2023/03/30
Porphyry Cu-mo-au Deposits  postcollisional Setting  Hydrous-oxidized Magma  Petrogenesis Sanjiang Region  
Contrasting whole-rock and mineral compositions of ore-bearing (Tongchang) and ore-barren (Shilicun) granitic plutons in SW China: Implications for petrogenesis and ore genesis 期刊论文
Lithos, 2019, 卷号: 336–337, 页码: 54-66
Authors:  Lei-Luo Xu;  Xian-Wu Bi;  Rui-Zhong Hu;  Yong-Yong Tang;  Xin-Song Wang;  Ming-Liang Huang;  Ying-Jing Wang;  Rui Ma;  Gong Liu
Adobe PDF(3999Kb)  |  Favorite  |  View/Download:269/0  |  Submit date:2020/09/07
Porphyry Cu ± mo ± au Ores  Granitic Pluton  Petrogenesis  Ore Genesis  Sw China  
Petrogenesis of syn-orogenic rare metal pegmatites in the Chinese Altai: Evidences from geology, mineralogy, zircon U-Pb age and Hf isotope 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2018, 卷号: 95, 页码: 161-181
Authors:  Zheng-Hang Lv;  Hui Zhang;  Yong Tang;  Yun-Long Liu;  Xin Zhang
Adobe PDF(4444Kb)  |  Favorite  |  View/Download:238/0  |  Submit date:2019/05/20
Petrogenesis  syn-orogenic  rare Metal  pegmatite  chinese Altai  
Petrogenesis of ore-forming granites with implications for W-mineralization in the super-large Shimensi tungsten-dominated polymetallic deposit in northern Jiangxi Province, South China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2018, 卷号: 95, 页码: 1123-1139
Authors:  Wen-Feng Wei;  Neng-Ping Shen;  Bing Yan;  Chun-Kit Lai;  Jie-Hua Yang;  Wei Gao;  Feng Liang
Adobe PDF(2613Kb)  |  Favorite  |  View/Download:243/0  |  Submit date:2019/05/20
Shimensi w Deposit  zircon U-pb Dating  zircon Geochemistry And Hf-o Isotopes  granite Petrogenesis And Mineralization  south China  
Petrogenesis and Metallogenic Implications of Neoproterozoic Granodiorite in the Super-Large Shimensi Tungsten-Copper Deposit in Northern Jiangxi, South China 期刊论文
Minerals, 2018, 卷号: 8, 期号: 10, 页码: 1-22
Authors:  Wenfeng Wei;  Chunkit Lai;  Bing Yan;  Xiaoxi Zhu;  Shengqiong Song;  Lei Liu
Adobe PDF(12557Kb)  |  Favorite  |  View/Download:196/0  |  Submit date:2019/06/11
Shimensi W–cu Deposit  Neoproterozoic Granitoids  Zircon Age And Hf–o Isotopes  Granite Petrogenesis  Jiangnan Orogen (South China)  
The Late Cretaceous I- and A-type granite association of southeast China: Implications for the origin and evolution of post-collisional extensional magmatism 期刊论文
Lithos, Volumes , January , Pages, 2016, 卷号: 240–243, 页码: 16-33
Authors:  Jiao-Long Zhao;  Jian-Sheng Qiu;  Liang Liu;  Rui-Qiang Wang
Adobe PDF(3990Kb)  |  Favorite  |  View/Download:278/0  |  Submit date:2019/09/05
I- And A-type Granites  petrogenesis  magma Mixing  post-collisional Extension  coastal Northeastern Zhejiang Province, Se China  
Petrogenesis and geodynamic setting of Early Cretaceous mafic–ultramafic intrusions, South China: A case study from the Gan–Hang tectonic belt 期刊论文
Lithos, 2016, 卷号: 258–259, 页码: 149-162
Authors:  Youqiang Qi;  Ruizhong Hu;  Shen Liu;  Ian M. Coulson;  Huawen Qi;  Jianji Tian;  Jingjing Zhu
Adobe PDF(2205Kb)  |  Favorite  |  View/Download:256/0  |  Submit date:2019/09/04
Mafic–ultramafic Intrusions  petrogenesis  pyroxenite  subcontinental Lithospheric Mantle (Sclm)  early Cretaceous  gan–hang Tectonic Belt (Ghtb)  
Geochemistry of intrusive rock in Dachang tin-polymetallic ore field, Guangxi, China: Implications for petrogenesis and geodynamics 期刊论文
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2015, 卷号: 25, 期号: 1, 页码: 284-292
Authors:  Yong-sheng CHENG
Adobe PDF(1712Kb)  |  Favorite  |  View/Download:143/0  |  Submit date:2017/05/11
Geochemistry  Petrogenesis  Tectonic Setting  Magma Evolution  Dachang Ore Field  Guangxi  
广西大厂锡多金属矿田侵入岩地球化学特征:岩石成因及地球动力学意义 期刊论文
中国有色金属学报:英文版, 2015, 卷号: 25, 期号: 1, 页码: 284-292
Authors:  成永生
Adobe PDF(1367Kb)  |  Favorite  |  View/Download:177/1  |  Submit date:2016/06/12
Geochemistry  Petrogenesis  Tectonic Setting  Magma Evolution  Dachang Ore Field  Guangxi  
Geochemistry of intrusive rock in Dachang tin–polymetallic ore field, Guangxi, China: Implications for petrogenesis and geodynamics 期刊论文
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2015, 卷号: 25, 期号: 1, 页码: 284-292
Authors:  Yong-sheng CHENG
Adobe PDF(1712Kb)  |  Favorite  |  View/Download:130/0  |  Submit date:2019/08/28
Geochemistry  petrogenesis  tectonic Setting  magma Evolution  dachang Ore Field  guangxi